Legal warning

Deze juridische verklaring regelt de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de website die toegankelijk is op het URL-adres https://bahiasexirentacar.com (hierna de website genoemd), die Autosexi S.L. ter beschikking stelt aan internetgebruikers.
Het gebruik van de website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen die in deze juridische verklaring zijn opgenomen. Bijgevolg moet de gebruiker van de website deze juridische verklaring zorgvuldig lezen telkens wanneer hij/zij van plan is de website te gebruiken, aangezien de tekst kan worden gewijzigd naar goeddunken van de eigenaar van de website, of als gevolg van een wijziging in de wetgeving, de jurisprudentie of de handelspraktijk.

1.- EIGENDOM VAN DE WEBSITE.

Bedrijfsnaam: Autosexi S.L.
Naam van de eigenaar: Autosexi S.L.
Maatschappelijke zetel: Paseo San Cristóbal, nº4, benedenverdieping van het Hotel “Almuñécar Playa”.
Stad: Almuñécar
Provincie: Granada
POSTCODE: 18690
C.I.F./D.N.I.F.: B18513572
Telefoonnummer contact: 958630708
E-mail: rentacar@autosbahia.com
Registratiedetails:

2.- OBJECT.

De website biedt de gebruikers toegang tot informatie en diensten die door Autosexi S.L. worden verstrekt aan personen of organisaties die daarin geïnteresseerd zijn.

3.- TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

3.1.- Vrije toegang en gebruik van de website.
De toegang tot de website is gratis voor de gebruikers ervan.
3.2.- Gebruikersregistratie.
In het algemeen is voor de toegang tot en het gebruik van de website geen voorafgaande inschrijving of registratie door de gebruikers vereist.

4.- INHOUD VAN DE WEBSITE.

De taal die door de eigenaar op de website wordt gebruikt, is Spaans. Autosexi S.L. is niet verantwoordelijk voor het niet begrijpen of verkeerd begrijpen van de taal van de website door de gebruiker, noch de gevolgen daarvan.
Autosexi S.L. kan de inhoud wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, evenals verwijderen en wijzigen binnen de website, en de manier waarop zij toegankelijk zijn, zonder enige rechtvaardiging en vrij, niet verantwoordelijk voor de gevolgen die zij aan gebruikers kunnen veroorzaken.
Het is verboden om de inhoud van de website te gebruiken om reclame of informatie van Autosexi S.L. of derden te promoten, te huren of te onthullen zonder de toestemming van Autosexi S.L., noch om reclame of informatie te verzenden met behulp van de diensten of informatie die ter beschikking van de gebruikers wordt gesteld, ongeacht of het gebruik gratis is of niet.
De links of hyperlinks die derden in hun webpagina’s opnemen, gericht naar deze website, zullen voor de opening van de volledige webpagina zijn, niet in staat om, direct of indirect, valse, onjuiste of verwarrende aanwijzingen uit te drukken, noch om in oneerlijke of onwettige acties tegen Autosexi S.L. op te lopen.

5.- BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Zowel de toegang tot de website als het ongeoorloofde gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die deze bevat, valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Autosexi S.L. zal niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen of de schade die uit dergelijke toegang of dergelijk gebruik kunnen voortvloeien. Autosexi S.L. is niet verantwoordelijk voor eventuele veiligheidsfouten die kunnen optreden of schade die kan worden toegebracht aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), of aan de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van:
– de aanwezigheid van een virus in de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en de inhoud van de website,
– een storing in de browser,
– en/of het gebruik van niet-bijgewerkte versies daarvan.
Autosexi S.L. is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en de snelheid van de hyperlinks die zijn opgenomen in het web voor de opening van anderen. Autosexi S.L. garandeert niet de bruikbaarheid van deze links, noch is verantwoordelijk voor de inhoud of de diensten die de gebruiker via deze links kan bereiken, noch voor de goede werking van deze websites.
Autosexi S.L. is niet verantwoordelijk voor virussen of andere computerprogramma’s die de computersystemen of de uitrusting van de gebruikers aantasten of kunnen aantasten wanneer ze toegang krijgen tot zijn website of tot andere websites die via links op deze website zijn bezocht.

6.- GEBRUIK VAN “COOKIE”-TECHNOLOGIE.

De website maakt geen gebruik van cookies of andere onzichtbare procedures om informatie te verzamelen wanneer de gebruiker door de website bladert, en respecteert te allen tijde de vertrouwelijkheid en privacy van de gebruiker.
*Als COOKIES WORDEN GEBRUIKT, RAADPLICHT U DE COMMUNICATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES TE RAADPLEGEN De website maakt gebruik van cookies, u kunt ons Cookiesbeleid raadplegen, dat te allen tijde de vertrouwelijkheid en privacy van de gebruiker respecteert.

7.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM.

Autosexi S.L. is eigenaar van alle industriële en intellectuele eigendomsrechten van de website, evenals van de inhoud die hij bevat. Elk gebruik van de website of van de inhoud ervan dient uitsluitend privé te zijn. Het is uitsluitend voorbehouden aan ………., elk ander gebruik dat de kopie, reproductie, distributie, transformatie, openbare mededeling of een andere soortgelijke actie inhoudt, van alle of een deel van de inhoud van het web, dus geen gebruiker kan uitvoeren deze acties zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Autosexi S.L.

 8.- BELEID INZAKE PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Autosexi S.L. garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens van welke aard dan ook die door onze klanten worden verstrekt in overeenstemming met de bepalingen van wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonlijke gegevens.
Alle gegevens die door onze klant bedrijven aan Autosexi S.L. of haar personeel, zal worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand van persoonlijke gegevens gemaakt en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van Autosexi S.L., van essentieel belang voor de levering van de diensten die door de gebruikers.
De verstrekte gegevens zullen worden behandeld volgens de verordening van veiligheidsmaatregelen (Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december), in deze zin Autosexi S.L. heeft de niveaus van bescherming die wettelijk zijn vereist, en heeft geïnstalleerd alle technische maatregelen tot haar beschikking om te voorkomen dat verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang door derden. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat internetbeveiligingsmaatregelen niet onneembaar zijn. Indien hij het wenselijk acht dat zijn persoonsgegevens aan andere entiteiten worden doorgegeven, zal de gebruiker worden ingelicht over de doorgegeven gegevens, het doel van het bestand en de naam en het adres van de verkrijger, zodat hij in dit verband zijn ondubbelzinnige toestemming kan geven.
Overeenkomstig de bepalingen van de RGPD kunnen gebruikers hun recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via rentacar@autosbahia.com

9.- TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTSMACHT.

Deze wettelijke kennisgeving wordt geïnterpreteerd en beheerst overeenkomstig de Spaanse wetgeving. Autosexi S.L. en de gebruikers, die uitdrukkelijk afzien van elk ander rechtsgebied dat op hen van toepassing kan zijn, onderwerpen zich aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker voor elk geschil dat kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. In het geval dat de gebruiker buiten Spanje woont, onderwerpen Autosexi S.L. en de gebruiker, uitdrukkelijk afziend van elke andere jurisdictie, zich aan de rechtbanken en gerechtshoven van de woonplaats van Autosexi S.L..

Er is geen geselecteerde autoklasse in huidige kantoor. Kies een andere Klasse!